Algemene voorwaarden

INHOUD

N.S Plijnaar h.o.d.n. The Family Assistant (hierna: The Family Assistant) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77392922 en is gevestigd te Soesterberg.

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door The Family Assistant.
 3. Arbeidskracht c.q. familie assistent: de natuurlijke persoon niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten: de Diensten die The Family Assistant aanbiedt, betreffen: Werving en selectie c.q. arbeidsbemiddeling van Kandidaten.
 5. Kandidaat: de Arbeidskracht die is ingeschreven bij The Family Assistant, bij The Family Assistant een speciale masterclass heeft gevolgd en door The Family Assistant in het kader van een of meerdere Diensten aan Opdrachtgever wordt voorgesteld, ten behoeve van het aangaan van een arbeidsovereenkomst.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die The Family Assistant heeft aangesteld en/of projecten aan The Family Assistant heeft verleend voor Diensten die door The Family Assistant worden uitgevoerd.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en The Family Assistant, alsmede voorstellen van The Family Assistant voor Diensten die door The Family Assistant aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door The Family Assistant.
 8. Werkzaamheden: indien er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Werkzaamheden, heeft dit betrekking op de alle Werkzaamheden die de Kandidaat onder leiding en toezicht en ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
 9. Werving en selectie: Diensten ten behoeve van Opdrachtgever inhoudende het behulpzaam zijn bij het zoeken van Kandidaten waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
 10. The Family Assistant: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van The Family Assistant, elke Overeenkomst tussen The Family Assistant en Opdrachtgever en op elke Dienst die door The Family Assistant wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal The Family Assistant aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met The Family Assistant is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Ieder Aanbod van The Family Assistant is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Ieder Aanbod is in beginsel geldig tot 31 december van het huidige jaar, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen ten gevolge van loonwijzigingen op grond van wet- en regelgeving (zoals sociale en fiscale wetgeving) van toepassing is. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Indien er sprake is van wijzigingen, zal dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
 3. The Family Assistant is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft The Family Assistant het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor The Family Assistant gegronde reden te weigeren.
 4. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 6. Eventuele opgenomen termijnen in het Aanbod van The Family Assistant zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht The Family Assistant niet tot oplevering van een deel van de in het Aanbod begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van The Family Assistant heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan The Family Assistant te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. The Family Assistant heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. The Family Assistant is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke overeenkomst die met The Family Assistant wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan The Family Assistant wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met The Family Assistant is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die The Family Assistant van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als The Family Assistant kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover The Family Assistant ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. De Overeenkomst is tussentijds opzegbaar tegen het einde van de maand. De opzegtermijn bedraagt één maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van The Family Assistant tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van The Family Assistant is hierbij leidend, tenzij anders overeengekomen.
 6. Zowel Opdrachtgever als The Family Assistant kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is The Family Assistant nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. The Family Assistant zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. The Family Assistant staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan The Family Assistant de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door The Family Assistant aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. The Family Assistant heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is The Family Assistant niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor The Family Assistant, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. The Family Assistant is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt The Family Assistant Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is The Family Assistant aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door The Family Assistant of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft The Family Assistant recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. The Family Assistant doet zorgvuldig onderzoek naar de Kandidaat die zij voorstelt aan Opdrachtgever. Hiervoor zal The Family Assistant de mogelijke Kandidaten in ieder geval deel laten nemen aan een masterclass om zich te ontwikkelen.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door The Family Assistant verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de dienstverlening en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat The Family Assistant niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. The Family Assistant is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is The Family Assistant verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door The Family Assistant voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. The Family Assistant kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is The Family Assistant gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan The Family Assistant.
 4. Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst dient Opdrachtgever alle relevante informatie te verstrekken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de functiegroep, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, en de beoogde looptijd van de opdracht en overige kostenvergoedingen en toeslagen indien daarom verzocht wordt.
 5. The Family Assistant verricht haar Diensten altijd in het kader van een inspanningsverbintenis en verplicht zich in te spannen om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever uitgevraagde Diensten adequate Kandidaten te werven en selecteren. Bij de terbeschikkingstelling van Kandidaten stelt The Family Assistant de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar ter beschikking gestelde Kandidaten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.
 6. Opdrachtgever is verplicht The Family Assistant vooraf doch in ieder geval terstond op de hoogte te stellen van wijzigingen in haar arbeidsvoorwaarden, zodat The Family Assistant die wijzigingen ook kan doorvoeren richting door haar ter beschikking gestelde Kandidaten voor zover dit op grond van enig wettelijk voorschrift is vereist. The Family Assistant is in dat geval gerechtigd per de datum van de wijziging haar tarieven aan te passen aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Artikel 8 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot de gewenste Dienst van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. The Family Assistant is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van The Family Assistant, The Family Assistant een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 9 – Prijzen en betaling

 1. Opdrachtgever is aan The Family Assistant de overeengekomen vergoeding verschuldigd bij plaatsing van een Kandidaat, ofwel de Kandidaat een rechtstreekse arbeidsovereenkomst aangaat met Opdrachtgever.
 2. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 3. The Family Assistant voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Hierbij is Opdrachtgever zowel een tarief verschuldigd voor de plaatsing als een maandelijks bedrag.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door The Family Assistant ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. The Family Assistant is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 7. Indien sprake is van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving, (waaronder verstaan de sociale en fiscale wetgeving) en deze wijzigingen tot extra kosten leidt voor The Family Assistant, worden deze kosten doorberekend aan Opdrachtgever, ook indien deze wijzigingen zich tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever voordoen.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van The Family Assistant.
 9. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag op de g-rekening van The Family Assistant betaalt.
 10. Reclamaties tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk door The Family Assistant ontvangen te zijn. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 11. In geval van (onvrijwillige) liquidatie, insolventie, faillissement of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal The Family Assistant zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien The Family Assistant meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

 1. The Family Assistant gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal The Family Assistant de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van The Family Assistant verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever The Family Assistant tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien The Family Assistant op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. The Family Assistant heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor The Family Assistant gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. The Family Assistant is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. The Family Assistant is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om The Family Assistant te vergoeden voor elk financieel verlies dat The Family Assistant lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Overmacht

 1. The Family Assistant is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van The Family Assistant wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van The Family Assistant, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan The Family Assistant zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van The Family Assistant of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van The Family Assistant buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. The Family Assistant is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke ontbinding.

Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. In geen geval is The Family Assistant aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Kandidaten niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaande aan de Overeenkomst aan The Family Assistant kenbaar heeft gemaakt en The Family Assistant expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van The Family Assistant, is The Family Assistant uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever The Family Assistant binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en The Family Assistant deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat The Family Assistant in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door The Family Assistant leidt tot aansprakelijkheid van The Family Assistant, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens The Family Assistant. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. In elk geval is de aansprakelijkheid van The Family Assistant beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
 5. The Family Assistant sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. The Family Assistant is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 6. The Family Assistant is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Kandidaten bij Opdrachtgever of aan derden.
 7. The Family Assistant is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen Opdrachtgever en The Family Assistant voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Kandidaat ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een Kandidaat.
 8. Opdrachtgever vrijwaart The Family Assistant voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door The Family Assistant geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van The Family Assistant.
 9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is The Family Assistant nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in The Family Assistant haar eigen advies.
 10. The Family Assistant staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens The Family Assistant verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van The Family Assistant vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij The Family Assistant binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van The Family Assistant.

Artikel 15 – Geheimhouding

 1. The Family Assistant en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht/Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan The Family Assistant bekend gemaakt is en/of op andere wijze door The Family Assistant is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door The Family Assistant opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze(n) en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht The Family Assistant steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien The Family Assistant op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en The Family Assistant zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is The Family Assistant niet gehouden tot enige schadevergoeding en heeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Opdrachtgever aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van The Family Assistant vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal The Family Assistant vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van The Family Assistant is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen The Family Assistant en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 6. Bij overtreding van deze bepaling, wordt Opdrachtgever bestraft met een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- euro en een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan The Family Assistant verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan The Family Assistant zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart The Family Assistant van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart The Family Assistant voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart The Family Assistant voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan The Family Assistant verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart The Family Assistant tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Kandidaten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de door The Family Assistant geplaatste Kandidaten over eventuele benodigde verzekeringen.

Artikel 17 – Verbod overname Kandidaten

 1. Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Family Assistant en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding Kandidaten van The Family Assistant in dienst te nemen of het op andere wijze inschakelen van deze Kandidaten vanaf het moment dat The Family Assistant ten behoeve van Opdrachtgever Kandidaten heeft geworven en geselecteerd, gedurende en tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst.
 2. Ook in geval van het doorlenen van Kandidaten door Opdrachtgever aan derden, dient Opdrachtgever zich te houden aan de reeds gemaakte overnameafspraken met The Family Assistant, en voorafgaande toestemming te verkrijgen.
 3. Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van zesmaal het maandsalaris van de Kandidaat met een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
 4. Het overnameverbod is niet van toepassing indien dit expliciet is uitgesloten in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en The Family Assistant. Indien een Kandidaat voor een aansluitende periode meer dan 1040 uren voor Opdrachtgever heeft gewerkt, kan Opdrachtgever aanspraak maken op overname, tegen nader overeen te komen kosten.

Artikel 18 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van The Family Assistant of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via naomi@thefamilyassistant.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil The Family Assistant de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. The Family Assistant zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen The Family Assistant en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. The Family Assistant heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen The Family Assistant en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

DEEL II AANVULLENDE VOORWAARDEN WERVING EN SELECTIE

 

Artikel 20 – Totstandkoming Overeenkomst

In aanvulling tot de algemene bepalingen omtrent de totstandkoming van de Overeenkomst, komt een Overeenkomst tot het uitvoeren van Werving en selectie tevens tot stand op basis van een mondeling akkoord ten gevolge waarvan The Family Assistant reeds is overgegaan tot de feitelijke uitvoering van de zoekopdracht in het kader van Werving en selectie.

Artikel 21 – Uitvoering Werving en selectie

 1. The Family Assistant verplicht zich iedere opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen Kandidaten te selecteren conform de visie van The Family Assistant. The Family Assistant heeft volledige vrijheid bij de selectie van Kandidaten en betrekt hierbij de selectiecriteria van Opdrachtgever, de werkervaring, diploma’s en vaardigheden van de betreffende Kandidaat.
 2. The Family Assistant verplicht zich tot het werven en selecteren van adequate Kandidaten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever geplaatste opdracht c.q. Aanvraag. Bij het aandragen van Kandidaten stelt The Family Assistant de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar geplaatste Kandidaten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.
 3. Alvorens Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat met Kandidaat wordt zullen er één of meerdere meeloopmoment ingepland waarop Opdrachtgever de geschiktheid van de Kandidaat kan beoordelen. Mocht Opdrachtgever de Kandidaat niet geschikt vinden, dan zal The Family Assistant een nieuwe Kandidaat aandragen.
 4. The Family Assistant zal twee weken na de start van de arbeidsovereenkomst contact opnemen met de Kandidaat en Opdrachtgever om de dienstverlening en de Werkzaamheden van Kandidaat te evalueren.

Artikel 22 – Succesvolle Werving en selectie

 1. Van een succesvolle vervulling van de Werving- en selectieopdracht is eerst sprake zodra een door The Family Assistant voorgestelde Kandidaat een door Opdrachtgever voorgestelde Arbeidsovereenkomst accepteert dan wel zodra Kandidaat anderszins te werk wordt gesteld door Opdrachtgever. Acceptatie van de Kandidaat vindt plaats na het meeloopmoment. Na acceptatie van de Kandidaat heeft Opdrachtgever binnen drie maanden de mogelijkheid om kosteloos een nieuwe Kandidaat te laten aandragen door The Family Assistant indien blijkt dat de Kandidaat niet goed bevalt.
 2. Onder een succesvolle vervulling van de werving en selectie Opdracht wordt eveneens verstaan de situatie waarin een door The Family Assistant aan Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat binnen 12 maanden na de introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enige wijze werkzaam is bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Behoudens het geval dat Opdrachtgever van tevoren een expliciet voorbehoud heeft gemaakt, is de vergoeding eveneens verschuldigd indien de door The Family Assistant geïntroduceerde Kandidaat bij Opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 23 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. In aanvulling op de algemene verplichtingen van Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever in het kader van de Werving en selectie de verplichting om een duidelijk profiel te verstrekken van de door Opdrachtgever gewenste Kandidaat met vermelding van benodigde diploma’s en ervaring, alsmede alle gegevens benodigd voor de bepaling van de verschuldigde vergoeding (zoals nader bepaald in artikel 25 van deze aanvullende algemene voorwaarden) en de startdatum van de door The Family Assistant geselecteerde Kandidaat. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat The Family Assistant niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende Diensten te realiseren dan wel niet in staat is de verschuldigde vergoeding exact vast te stellen. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens van door The Family Assistant voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Family Assistant aan derden bekend te maken. Indien Opdrachtgever geen arbeidsovereenkomst of Kandidaat anderszins te werk stelt, dient Opdrachtgever deze gegevens terstond te vernietigen.

 Artikel 24 – Prijzen en betaling

 1. The Family Assistant voert haar Dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Het tarief is gebaseerd op een nader vast te stellen percentage van het bruto maandsalaris op basis van een fulltime dienstverband van de betreffende Kandidaat, zoals dat na indiensttreding van de Kandidaat zal gelden. Indien een dergelijke schatting c.q. berekening niet mogelijk is, is het tarief vastgesteld op tenminste € 10.000,- euro. Indien er sprake is van een tijdelijke opdracht, dan zal The Family Assistant de fee aanpassen.
 2. Zodra tussen Opdrachtgever en de door The Family Assistant voorgestelde Kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt of zodra Kandidaat anderszins werkzaamheden/diensten verricht in opdracht van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gebonden aan de door The Family Assistant berekende kosten conform de offerte. Facturatie vindt plaats op het moment dat de (arbeids)overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat is getekend. Opdrachtgever is verplicht The Family Assistant terstond een kopie en overige gevraagde bewijsstukken van de overeengekomen arbeidsrelatie toe te sturen. Indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen en/of tijdig toe te sturen, vindt facturatie plaats in de eerste week van de tewerkstelling van de voorgestelde Kandidaat.
 3. Indien en voor zover een Kandidaat de arbeidsovereenkomst eerder beëindigt dan de overeengekomen einddatum van de arbeidsovereenkomst (in geval van een tijdelijk arbeidscontract), heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever heeft evenmin recht op restitutie van reeds betaalde gelden indien de tussen Opdrachtgever en Kandidaat overeengekomen arbeidsrelatie c.q. arbeidsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd door oorzaken die te maken hebben met een verandering van de functie-inhoud, reorganisaties, fusies en/of overnames, het vertrek van een direct leidinggevende, surseance van betaling of faillissement of anderszins ontoereikende kredietwaardigheid zijdens Opdrachtgever.

Artikel 25 – Garantieregeling

 1. Indien binnen de proefperiode (eerste maand) na aanvang van de arbeidsovereenkomst tussen Kandidaat en Opdrachtgever de arbeidsovereenkomst eindigt, ongeacht of deze beëindiging door Kandidaat of Opdrachtgever wordt geïnitieerd, zal The Family Assistant kosteloos een nieuwe werving opstarten voor de functie waarin de Kandidaat bij Opdrachtgever werkzaam is geweest. The Family Assistant heeft echter geen verplichting om een nieuwe kandidaat aan te leveren. Indien en voor zover een nieuwe Kandidaat geworven wordt, is Opdrachtgever verplicht tot het betalen van de vergoeding. Indien de arbeidsovereenkomst eindigt na de proefperiode, maar voor 3 maanden na acceptatie van de Kandidaat zal The Family Assistant ook kosteloos een nieuwe werving opstarten.
 2. Indien en voor zover Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de garantieregeling dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband van de Kandidaat, Opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen. Bij gebreke van een tijdige melding, kan Opdrachtgever geen gebruik meer maken van deze garantieregeling.
 3. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, kan na het voortijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst een gedeelte van de overeengekomen vergoeding komen te vervallen. In geval de arbeidsovereenkomst eindigt zal de maandlijks verschuldigd fee komen te vervallen.

Artikel 25 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Zodra een Kandidaat door Opdrachtgever wordt aangesteld, geschiedt de uitvoering van diens werkzaamheden onder toezicht en leiding van Opdrachtgever en komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever en/of de betreffende Kandidaat. The Family Assistant is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door Kandidaat tijdens de uitvoering van diens werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing om met een door The Family Assistant geselecteerde Kandidaat een Arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel anderszins te werk te stellen, alsmede voor de inhoud van deze Arbeidsovereenkomst.
 3. In geen geval is The Family Assistant aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Kandidaten niet voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaande aan de Overeenkomst aan The Family Assistant kenbaar heeft gemaakt en The Family Assistant expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.

Soesterberg, 1 februari 2020